8. კიბეროპერაციები საინფორმაციო-ფსიქოლოგიური ეფექტით