სავალდებულო სასწავლო პროგრამა საკონსულო თანამდებობის პირებისათვის

სასწავლო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები საქართველოს საზღვრებს გარეთ არსებულ საკონსულოებში მუშაობისათვის. მისცეს მათ როგორც საკონსულო საქმიანობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები, ასევე განუვითაროს ეფექტიანი კომუნიკაციისა და კრიზისების მართვის უნარი.

პროგრამის დასაწყისი:
პროგრამის ხანგრძლივობა: 5 თვე (150 საათი)
სამუშაო ენა: ქართული

კურსდამთავრებულს ეცოდინება:

საკონსულო საქმიანობა ◦ დიპლომატიური ეტიკეტი ◦ ეფექტიანი კომუნიკაცია ◦ ნაკლებად პროგნოზირებად და სტრესულ ვითარებებში საქმის მართვა ◦ სპეციალური საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.